CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA

UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Zalecana w przypadku:

 

  • opóźnionego rozwoju mowy

  • Braku rozwoju mowy

  • Niedokształconego rozwoju mowy o typie afazji

  • wad wymowy

  • Niepłynności mowy

 

TERAPIA NIEPŁYNNOŚCI MOWY U DZIECI DO 7 ROKU ŻYCIA

 

 

Pierwszą wizytę małego dziecka zwykle rozpoczynam od obserwacji zabawy dziecka z rodzicami lub jednym z nich. Zabawa ma na celu zmniejszenie stresu spowodowanego  pierwszą wizytą w gabinecie  i zachęcenie malucha do interakcji. Podczas swobodnej zabawy obserwuję jak dziecko komunikuje się z rodzicami i jak rodzice zwracają się do dziecka (tempo mowy, słownictwo, czas jaki rodzic zostawia maluchowi na wypowiedź, itp.). Następnie zabawę inicjuje już logopeda, żeby zachęcić malucha do kontaktu i współpracy. Rodzice w tym czasie mają możliwość uzupełnienia arkusza wywiadu. Pierwsze spotkanie może być niewystarczające do postawienia diagnozy ponieważ często obawy rodziców wpływają również na dziecko. Mogą być przyczyną jego płaczliwości, zdenerwowania lub wycofywania się z wypowiedzi. 

Kolejnym krokiem jest wspólne  uzgodnienie zaleceń możliwych do wdrażania w domu i ustalenie dalszej strategii.

Diagnoza dzieci szkolnych  polega na przeprowadzeniu wywiadu z rodzicem dziecka, sprawdzeniu  jego  umiejętności  komunikacyjnych,  wymowy, oceny narządów mowy, lateralizacji oraz słuchu fonematycznego. Następnym krokiem jest omówienie wyników  diagnozy a następnie ustalenie planu działania na przyszłość.

 

 

 

 

prowadzona jest wg programu Palin PCI- terapia interakcyjna rodzic-dziecko. W terapii uczestniczą wraz z dzieckiem rodzice. W programie tym  dostosowujemy terapię do indywidualnych  potrzeb dziecka i rodziny.

Pierwsze spotkanie obejmuje ocenę objawów jąkania w mowie dziecka,  badanie rozwoju mowy i komunikacji, które pozwala ocenić  rozumienie  i  nadawanie  mowy, rozwój artykulacji,  słownictwa oraz mowy opowieściowej i dialogowej, obserwację interakcji dziecka i rodziców, wywiad z dzieckiem.    

Drugie spotkanie to wywiad z rodzicami oraz analiza czynników mających wpływ na niepłynność mowy dziecka i ustalenie strategii dalszego postępowania.

Program składa się z trzech części i łączy w sobie elementy pośredniej i bezpośredniej terapii. Pierwsza część to 6 cotygodniowych spotkań. Część druga to etap utrwalania efektów. Część trzecia  to kontrolne badanie, analiza postępów dziecka oraz wspólne ustalenie kolejnych kroków.

 

Przycisk