tamara limańska - psycholog

bogumiła wilk - logopeda

III. Zasady obowiązujące w poczekalni

 

 1. Przebywając na terenie CTRD prosimy o zachowanie ciszy;
 2. Zabawki i przedmioty w poczekalni przeznaczone są do zabawy dzieci oczekujących na wizytę;
 3. Prosimy o dbanie o porządek w poczekalni i dopilnowanie by dziecko po skończonej zabawie odłożyło zabawki na miejsce;
 4. Za zniszczenia spowodowane przez dziecko odpowiedzialność finansową ponosi rodzic/opiekun;
 5. Uprzejmie prosimy by w miarę możliwości nie przyprowadzać rodzeństwa. Może to zakłócać ciszę na korytarzu i dekoncentrować dziecko podczas terapii;
 6. Uprzejmie prosimy by w kurtkach, płaszczach pozostawionych w poczekalnie nie zostawiać wartościowych przedmiotów. Nie odpowiadamy za rzeczy pozostawione w poczekalni;
 7. Pozostawione w CTRD rzeczy po które nikt się nie zgłosi, po miesiącu oczekiwania na właściciela zostają przekazane do kontenera PCK.

Obowiązuje od dnia 02.01.2024 r.

 

I. Zakres działań

 

 1. W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka prowadzona jest terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, psychoterapia, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, oraz działania diagnostyczne;
 2. W CTRD nie prowadzimy diagnostyki w sprawach okołorozwodowych, nie wydajemy zaświadczeń i opinii dla potrzeb Sądu. Naszym celem jest wspieranie rozwoju dziecka oraz pomoc w poradzeniu sobie z rozpadem rodziny. W związku z powyższym objęcie dziecka terapią w sytuacji rozwodu wymaga pisemnej zgody obojga rodziców a także współpracy wszystkich osób sprawujących opiekę nad dzieckiem;
 3. W przypadku gdy dziecko objęte psychoterapią wychowywane jest przez jednego rodzica, a drugi rodzic posiada pełne prawa rodzicielskie – rodzic sprawujący opiekę nad dzieckiem zobowiązany jest do poinformowania drugiego rodzica o objęciu dziecka psychoterapią oraz umożliwienie mu kontaktu z psychoterapeutką.

 

II. Organizacja zajęć

 

 1. Prosimy o przestrzeganie terminów wizyt, dbania o obecność i punktualne przybywanie dziecka na każdą sesję terapeutyczną, aby mogło ono w pełni skorzystać z przeznaczonego dla niego czasu;
 2. Uprzejmie prosimy o przybycie 5 minut przed wizytą, nie wcześniej – w gabinetach trwają procesy terapeutyczne.
 3. Czas sesji/terapii wynosi 50 minut i liczony jest od umówionej z terapeutą godziny. W przypadku spóźnienia dziecka na terapię terapeuta nie przedłuża wizyty;
 4. Przekroczenie czasu skutkuje naliczeniem opłaty za rozpoczęcie kolejnej sesji;
 1. Chęć rozmowy z terapeutą prosimy zgłaszać na początku wizyty. Rozmowa odbędzie się w czasie przeznaczonym na sesję, co wiąże się ze skróceniem czasu pracy terapeutycznej z dzieckiem;
 2. Jeśli rozmowa dotyczyć ma szerszego problemu prosimy o umówienie się na konsultację bez dziecka;
 1. Po sesji/zajęciach dziecko wraca pod opiekę rodzica/opiekuna. Specjaliści nie mają obowiązku opieki nad dzieckiem w poczekalni, nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka poza gabinetem;
 2. Między sesjami terapeuci mają 10 minutową przerwę. Jest ona potrzebna na sporządzanie notatek i przygotowanie kolejnego spotkania. W związku z powyższym prosimy by w czasie przerwy nie wchodzić do gabinetu. Terapeuta poprosi Państwa na wizytę o wyznaczonej godzinie;
 3. W razie konieczności odwołania wizyty prosimy poinformować o tym terapeutę najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Nie poinformowanie o nieobecności skutkować będzie poniesieniem kosztów nieodbytych zajęć/sesji. Koszt zostanie naliczony do kolejnej wizyty;
 4. Terapeuci dzień przed spotkaniem wysyłają powiadomienie potwierdzające wizytę. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo powiadomienia, prosimy o wysłanie sms z zapytaniem czy wizyta jest aktualna. Brak potwierdzenia spotkania może spowodować, że wizyta nie odbędzie się;
 5. Prosimy o ograniczenie kontaktu sms, nie wysyłanie głosowych wiadomości oraz nie przesyłanie nagrań, filmów. W przypadku osób pozostających w konflikcie z byłymi partnerami, będących w trakcie sprawy rozwodowej, prosimy o nie przesyłanie zdjęć wiadomości, nagrań itp. Terapeuta chcąc pomóc dziecku musi w jak największym stopniu zachować neutralność i obiektywizm. Kontakt sms dotyczy wyłącznie kwestii dotyczących terminu wizyty;
 6. Dokonując płatności prosimy by nie dopytywać o przebieg sesji terapeutycznych (dotyczy psychologów) oraz nie zgłaszać ważnych kwestii organizacyjnych. Terapeuci z uwagi na fakt pozostawania pod emocjonalnym wpływem procesu terapeutycznego mogą nie zapamiętać lub źle zapamiętać poruszane kwestie.

 

 

Obowiązuje od dnia 02.01.2024 r.

 

I. Zakres działań

 

 1. W Centrum Terapii i Rozwoju Dziecka prowadzona jest terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, psychoterapia, poradnictwo wychowawcze dla rodziców, oraz działania diagnostyczne.

 

II. Organizacja zajęć

 

 1. Prosimy o przestrzeganie terminów wizyt, dbania o obecność i punktualne przybywanie dziecka na każdą sesję/zajęcia terapeutyczne, aby mogło ono w pełni skorzystać z przeznaczonego dla niego czasu;
 2. Uprzejmie prosimy o przybycie 5 minut przed wizytą - nie wcześniej, ze względu na trwające w gabinetach procesy terapeutyczne;
 3. Czas terapii wynosi 50 minut i liczony jest od umówionej z terapeutą godziny. W przypadku spóźnienia dziecka na zajęcia logopeda nie przedłuża zajęć;
 4. Chęć rozmowy z logopedą prosimy zgłaszać na początku wizyty. Rozmowa odbędzie się pod koniec spotkania, co wiąże się ze skróceniem czasu pracy terapeutycznej z dzieckiem.
 5. Jeśli rozmowa dotyczyć ma szerszego problemu prosimy o umówienie się na konsultację bez dziecka;
 6. Przekroczenie czasu terapii skutkuje naliczeniem opłaty za rozpoczęcie kolejnej sesji;
 7. Na zajęcia z logopedą potrzebny jest zeszyt/teczka do których będą wklejane/wkładane karty pracy z materiałem do utrwalania w domu. Proszę nie dokładać tam kart pracy z innych zajęć (j. angielski i inne) Na każde zajęcia dziecko przynosi zeszyt/teczkę;
 8. Po zajęciach dziecko wraca pod opiekę rodzica/opiekuna. Jeśli podczas zajęć opiekunowie dziecka przebywają poza naszym obiektem, prosimy o punktualne przybycie. Specjaliści nie sprawują opieki nad dzieckiem po zakończonych zajęciach w poczekalni i nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka poza gabinetem;
 9. Między sesjami terapeuci mają 10 minutową przerwę. Jest ona potrzebna na sporządzanie notatek i przygotowanie kolejnego spotkania. W związku z powyższym prosimy by w czasie przerwy nie wchodzić do gabinetu. Terapeuta poprosi Państwa na wizytę o wyznaczonej godzinie;
 10. W razie konieczności odwołania wizyty prosimy poinformować o tym terapeutę najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania. Nie poinformowanie o nieobecności skutkować będzie poniesieniem kosztów nieodbytych zajęć. Koszty zostaną naliczone na kolejnej wizycie;
 11. Terapeuci dzień przed spotkaniem wysyłają powiadomienie potwierdzające wizytę (chyba, że umówią się z opiekunem inaczej). W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo powiadomienia, prosimy o wysłanie sms z zapytaniem czy wizyta jest aktualna. Brak potwierdzenia spotkania może spowodować, że wizyta nie odbędzie się;
 12. Częste opuszczanie i odwoływanie zajęć może skutkować wypisaniem dziecka z zajęć;
 13. Systematyczna praca w domu według zaleceń logopedy przyspieszą proces nabywania prawidłowej wymowy;
 14. Logopeda zobowiązuje się do przestrzeganie terminów, punktualnego rozpoczynania i kończenia zajęć;
 15. W razie konieczności odwołania wizyty, logopeda informuje o tym rodziców/opiekunów najpóźniej na 24 godziny przed ustalonym terminem spotkania;

 

 

 

 

regulamin świadczenia usług psychologicznych

regulamin świadczenia usług logopedycznych

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA

UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

Przycisk