Przycisk

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA

 terapia:

 

 • dysleksji, dysortografii, dysgrafii 

 • zaburzeń przetwarzania słuchowego 

 • adhd/add

 • pomoc w nauce  

 • procesów uwagi i koncentracji, pamięci, percepcji wzrokowej i słuchowej, koordynacji wzrokowo – ruchowej, grafomotoryki

 • przygotowanie do startu szkolnego

 • trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu

 • ćwiczenia umiejętności konstruowania wypowiedzi ustnych i pisemnych  

 • rozwijanie sfery emocjonalno – społecznej

 • kształtowanie nawyków efektywnego uczenia się 

 

 

 diagnoza:

 

 • potrzebnych dziecku form pomocy w domu/przedszkolu/szkole

 • mocnych stron dziecka pomocnych w uczeniu się

 • ocena czy rozwój psychomotoryczny dziecka jest prawidłowy

 • dysleksji/dysortografii/dysgrafii lub ryzyka tych deficytów

 • ryzyka zaburzeń przetwarzania słuchowego

 • przyczyn trudności szkolnych (trudności w uczeniu się, czytaniu, pisaniu, liczeniu)

 • diagnoza różnicowa: czy ADHD/Zespół Aspergera/afazja/inne deficyty

 • w kierunku ADHD z użyciem testu Moxo

 

Możliwa diagnoza dziecka od urodzenia

 

CENTRUM TERAPII I ROZWOJU DZIECKA
UL. UNICZOWSKA 16, 40-748 KATOWICE

CTRD